مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیچارت سازمانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
Skip Navigation Links.
Collapse   واحد برنامه ریزی درسی   واحد برنامه ریزی درسی
  دکتر هدایت سالاری
  پریسا بهرام پور
Collapse   واحد ارزشیابی آموزشی   واحد ارزشیابی آموزشی
  دکتر کامران میرزایی
  سمیه باغبانی
Collapse   واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی   واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی
  دکتر کامران میرزایی
  پریسا بهرام پور
Collapse   واحد پژوهش در آموزش   واحد پژوهش در آموزش
  دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد
  معصومه سلسله
Collapse   واحد طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی   واحد طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی
  دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد
  معصومه سلسله
Collapse   کمیته دانشجویی توسعه آموزش   کمیته دانشجویی توسعه آموزش
  رضا نعمتی
  سمیه باغبانی
Collapse   توانمندسازی دانشجویان   توانمندسازی دانشجویان
  رضا باغبانی
  سمیه باغبانی
Collapse   واحد استعداد درخشان   واحد استعداد درخشان
  دکتر کامران میرزایی
  سمیه باغبانی
  معصومه سلسله
Collapse   المپیاد   المپیاد
  دکتر هدایت سالاری
  معصومه سلسله
  سمیه باغبانی
Collapse   واحد آموزش مجازی   واحد آموزش مجازی
  پرویز عضدی
  پریسا بهرام پور
Collapse   واحد آموزش پاسخگو   واحد آموزش پاسخگو
  دکتر سودابه محمدی
  عاتکه ترک زاده
Collapse   واحد ارزیابی دانشجو   واحد ارزیابی دانشجو
  دکتر کامران میرزایی
Collapse   مسئول دبیر خانه جشنواره شهید مطهری   مسئول دبیر خانه جشنواره شهید مطهری
  دکتر کامران میرزایی
Collapse   طرح تحول و نوآوری در آموزش   طرح تحول و نوآوری در آموزش
  دکتر کامران میرزایی
  زهره طهماسبی
Collapse   پایش برنامه عملیاتی معاونت آموزشی   پایش برنامه عملیاتی معاونت آموزشی
  دکتر کامران میرزایی
  شعله فریدی
Collapse   كادر پشتيباني   كادر پشتيباني
  زهرا ميرزايي
  مسعود جمالی
  خسرو حیدری

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >