ليست مولاژها

1391/2/25 0:0

 

ليست مولاژهاي موجود در skilllab
 
پانكسيون LP  
مدل اپي زياتومي  
بازوي تزريقات بزرگسال  
مدل آموزشي Chest Drain  
مدل آموزشي هرني  
 كيت مشابه جراحات تصادفات  
مانكن بزرگسال Mega code قابل اتصال به دستگاه Vital sim
 پك سوچر (12 تايي)
مدل آموزش چولينگ بزرگسال  
كيت پيشرفته زخم و سوانح با قابليت خونريزي  
مدل دست تزريقات وريد اصلي
 مدل آموزش كتترگذاري و بند لينگ سوپراپوبيك
مدل آموزش سمع قلب و ريه همراه با اسمارت اسكوپ  
مدل زانو جهت آ‌سپيراسيون  
مدل آموزشي پانسمان جراحي  
مدل آموزش كتتراسيون سنترال وين  
مدل انجام پاپ اسمير  
 مدل سر فمور آموزشي  
مدل هاي مختلف معاينه واژن ( 7 قسمت(  
 مدل نمايش زايمان يك قلو تا چند قلو  
مدل كنترل خونريزي بيني  
مدل بازوي تزريقات اطفال  
مدل IUD گذاري  
مدل سونداژ مردان  
مدل لوله گذاري بزرگسال  
مانكن نوزاد آموزشي LP  
مدل مانور لئوپولد  
مدل سوچر دست  
مدل پاي ارتوپدي  
مدل پاي كتدان  
مدل معاينه سرويكس   
مدل نيم تنه زايمان با مانيتورينگ  
مدل لوله گذاري اطفال  
مدل احياء بزرگسال  
مدل نوزاد 3 ساله  
مدل معاينه چشم  
مدل معاينات پروستات  
مدل معاينه سينه  
مدل احياء نوزاد  
مدل معاينه گوش  
مدل پرستاري مقدماتي بيمار  
مدل معاينه لگن  
 


تاریخ بروز رسانی:   21 شهريور 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >