آشنايي با مركز

1391/2/25 0:0

آشنایی با مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  

یکی از خصوصیات آموزش علوم پزشکی اینست که دانشجویان علاوه بر آموزش در حیطه های نظری، می بایست در حیطه مهارتهای علمی و ارتباطی نیز آموزش های مناسب را فراگیرند. لذا از دیرباز دانشجویان علوم پزشکی در کنار اساتید خود دربیمارستانها و مراکز درمانگاهی بر بالین بیمار حاضر شده و با مشاهده و تمرین مهارتهای علمی و مهارتهای ارتباطی با همکاران و بیماران، تجارب بالینی لازم را در این زمینه کسب می نمایند. بر هیچکس پوشیده نیست که هیچ تجربه ای به اندازه شرایط بالینی، بخصوص بر بالین بیمار برای آموزش نتیجه بخش تر نمی باشد. اما گاهی اوقات شرایط روحی و جسمی نامساعد بیمار مانع از آموزش موثر به دانشجویان به شیوه حل مشکل می شود. طی تحقیقات و بررسی های بعمل آمده در آموزش بالینی به روش سنتی، تعداد زیادی از دانشجویان پزشکی گاه بدون اینکه تجربه کافی را در مورد مهارت ها کسب کنند فارغ التحصیل شده اند. که اما بعنوان یک پزشک برای انجام کاری که باید بر روی بیماران بالینی انجام دهند آمادگی لازم را ندارند.
از سوی دیگر عملی تر شدن فرایند آموزشی، رشد تکنولوژی آموزشی و افزایش اهمیت ارزشهای اخلاق پزشکی مثل احترام به بیمار و صدمه هر چه کمتر به وی در حین آموزش، روش های سنتی آموزشی را در آموزش مهارتهای عملی مورد سوال قرار می دهد. از طرفی پژوهش های انجام شده در مورد یادگیری مهارتهای بالینی موید آن است که دانشجویان در برخورد اولیه با بیماران دچار اضطراب هستند. بخصوص در مورد انجام مهارتهای عملی که تمرین کافی ندارند مانع عملکرد صیحی آنان می شود.
این کاستی ها باعث شد که در دانشگاههای علوم پزشکی بخش ها یا مراکزی ایجاد شود که عهده دار آموزش مهارتهای بالینی عمومی چه بصورت مهارتهای رفتاری (behavioural) یا مهارتهای ابزاری (procedural) شوند.
هدف عمده مراکز آموزش مهارهای بالینی شبیه سازی یک محیط بالینی است بطوریکه بتوان آموزش مهارتهای بالینی را کنترل و تمرین کرد.
لذا در مرکز مهارتها، دانشجویان بدون به خطر انداختن مراقبت بیمار با استفاده از وسایل سمعی - بصری و رایانه ای- مستندات موجود- مدل های شبیه سازی شده ، مانکن ها و سناریوهای بالینی موحود در مرکز به پرورش مهارتهای بالینی می پردازند.
در واقع وسایل و محتوای آموزشی محیطی فراهم می کنند تا دانشجویان برای انجام وظایف آتی خود در محیط های واقعی آماده شوند.
 
مزایای آموزش در مراکز مهارتهای بالینی  

- کسب مهارتهای بالینی و ارتباطی در محیطی بدون استرس
- تکرار پذیری مهارتها
- قابل جبران بودن اشتباهات در اجرای مهارتها
- عدم وابستگی آموزش ها به بیماران واقعی
- امکان یادگیری مستقل و فعال دانشجویان
- احترام به حقوق بیمار
- امکان ارزشیابی انجام مهارتها، ارائه بازخورد به دانشجویان
- کاهش خطاهای پزشکی در صدمه زدن به بیمار با یادگیری صحیح انجام مهارتهای بالینی
 
موارد استفاده از مرکز مهارتهای بالینی  

- آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان علوم پزشکی
- آموزش ضمن خدمت ویژه پرستاران شاغل در اورژانس بیمارستانها
- آموزش ضمن خدمت ویژه پزشکان و ماماها و پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی
- برگزاری امتحانات علمی بخصوص بصورت ایستگاهی OSCE
- تهیه مواد و کمک آموزشی مثل فیلم و عکس


تاریخ بروز رسانی:   25 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >