فرم هاي ترفيع

1391/2/25 0:0

 

 فرم فعالیت های سالانه اعضاء محترم هیئت علمی-ويرايش چهارم

 فرم فعالیت های سالانه اعضاء محترم هیئت علمی علوم پایه ويرايش سوم

دستورالعمل نحوه محاسبه 30% حق محرومیت از مطب 
اعضاء هیئت علمی علوم پایه

 فرم فعالیت های سالانه اعضاء محترم هیئت علمی علوم پایه ويرايش دوم

 فرم فعالیت های سالانه اعضاء محترم هیئت علمی بالینی ويرايش دوم


تاریخ بروز رسانی:   22 ارديبهشت 1400

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >