اولويتهاي پژوهشي

1391/2/25 0:0

اولویت های پژوهش در آموزش مرکز مطالعات  توسعه آموزش پزشکی

 

1.      راهکارهای انطباق محتوای برنامه های درسی دانشجویان با نیازهای جامعه و مقتضیات ناشي از توسعه علوم و فناوري

2.      راهکارهای بهبود شاخص های کمی و کیفی آموزش فراگیران

3.      راهکارهای فراهم نمودن فرصت های برابر برای دسترسی داوطلبان مستعد به آموزش

4.      راهکارهای ارتقاء مهارت های ارتباطی در آموزش

5.       راهکارهای توسعه پزشکی مبتنی بر شواهد

6.      راهکارهای توسعه آموزش های مبتنی بر توانمندی

7.      راهکارهای توسعه پزشکی مبتنی بر شواهد

8.      راهکارهای تنوع بخشی در آموزش پزشکی

9.      الگوهای استفاده از رویکرد بین رشته ای در آموزش و یادگیری

10.   نوآوری در آموزش پزشکی

11.   الگوهای آموزش بالینی

12.   راهکارهای چگونگی ادغام آموزش علوم پایه و بالینی

13.   توسعه یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور

14.   رهبری و مدیریت در آموزش پزشکی

15.   سیاست های مدیریت آموزشی و ارزشیابی و اعتباربخشی

16.   روش های مؤثر در ارزیابی عملکردهای آموزشی

17.   راهکارهای ترویج اخلاق پزشکی و حرفه ای گرایی

18.   اقتصاد و بهره وری در آموزش پزشکی

19.   راهکارهای افزایش مشارکت مردم در توسعه آموزش و پژوهش (توسعه تحقیقات جامعه نگر)

20.   راهکارهای همراه کردن پژوهش با آموزش در کلیه سطوح آموزشی

21.   راهکارهای تبدیل نتایج پژوهش در آموزش  به سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا در سطوح محلی

22.   راهکارهای توسعه و ارتقاء کمی و کیفی انتشار اطلاعات و تولیدات علمی پژوهشی

23.   راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی طرح‌های پژوهش در آموزش مشترک با سایر بخش‌های توسعه

24.   راهکارهای ترویج پژوهش  در آموزش در تمام سطوح نظام سلامت

25.   راهکارهای ترویج اخلاق در فرآیندهای آموزشی

 

 تاریخ بروز رسانی:   22 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >