اهداف و شرح وظایف برنامه ريزي

1391/2/24 0:0

 

برنامه ریزی فرآیندی است مداوم، حساب شده، منطقی، جهت دار و دورنگر به منظور ارشاد و هدایت فعالیت های جمعی برای رسیدن به هدف های مطلوب که جزء جدایی ناپذیر هر سازمان است و موجب سرعت بخشیدن به تحقق اهداف می شود. برنامه ریزی درسی  (Curriculum Planning) عبارت است از سازمان دهی سلسله فعالیت های یاددهی- یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات.

واحد برنامه ریزی درسی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه با توجه به نقش نظارتي و مشاوره اي آن، در خصوص نظارت بر روند راه اندازي  رشته های جدید، بازنگری برنامه های درسی و طراحي برنامه هاي درسي رشته هاي جديد در دانشگاه، فعال بوده و اين مهم را با توجه به فرمت های و طراحی های علمی و از طريق بررسي های كارشناسي برنامه هاي درسي و مستندات ارائه شده، ارائه بازخورد، مشاوره و پايش فرايند مـذكـور، جـامـه عمـل مـي پوشاند.

 

اهداف اختصاصي:

 • بهبود و بازنگری برنامه های آموزشی
 • انطباق برنامه های درسی با نیاز جامعه
 • انطباق برنامه های درسی با وظایف آینده دانشجویان در راستای پاسخگویی آموزشی
 • تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف ( طرح دوره course plan و طرح درس Lesson Plan  اساتید در کلیه دروس عملی، نظری و بالینی و در تمام گروه های آموزشی(
 • مشارکت در مشارکت در تدوین log book جهت گروه های آموزشی مختلف دانشکده ها 
 • هدفمند شدن برنامه های آموزشی مدرسین
 • استفاده بهینه از زمان و امکانات جهت آموزش کیفی
 • نظارت و پیگیری اجرایی برنامه های آموزشی مدرسین
 • نظارت بر اجراى برنامه‌هاى آموزشى و ارزشیابى آنها
 • ارتقاء برنامه های درسی و منابع آموزشی به روز از طریق بازنگری در ابتدای هر ترم
 • مشاوره و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص طراحی برنامه های درسی مربوط به رشته ها در چهارچوب مصوب دبیرخانه شورای عالی برنامه ريزي علوم پزشکی
 • طراحی دوره ها و کارگاههای آموزشی
 • بررسي برنامه های درسی دانشگاه های دیگر و امكان اجراي آن در دانشگاه

شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی:

 • ارائه مشاوره به کمیته های کوریکولوم و برنامه ریزی درسی در دانشکده ها در زمینه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
 • مشارکت  در تصمیم گیری ها و پایش امور مربوط به تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی در سطح گروه و دانشکده
 • ارائه مشاوره و همکاری با دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستان آموزشی در زمینه تطابق اهداف و محتواهای آموزشی با نیازهای آموزشی
 • پیگیری امور مربوط به تدوین و بازنگری برنامه آموزشی از طراحی تا حصول نتایج
 • مشارکت در ارزشیابی برنامه آموزشی بازنگری شده
 • ارائه پیشنهاد ومشارکت در تدوین  و برگزاری دوره و برنامه های آموزشی در زمینه برنامه ریزی آموزشی با همکاری کمیته  توانمند سازی اعضای هیات علمی
 • تدوین متون علمی مناسب جهت آموزش افراد در زمینه برنامه ریزی آموزشی
 • مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه نیازسنجی و تعیین اهداف آموزشی
 • تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی در گروه بر اساس سیاست کلی

 

کلمات کلیدی:
اهداف     رسالت     برنامه     ريزي     درسی    

تاریخ بروز رسانی:   22 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >