معرفي نرم افزار ارزشيابي اساتيد

1391/2/23 0:0

معرفی سيستم نرم افزار ارزشيابي اساتيد  

مقدمه

نرم افزار ارزشيابي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر به منظور جمع آوري و دسته بندي اطلاعات از پرسشنامه هايي که در سطح دانشگاه جهت ارزيابي برنامه هاي مختلف ارائه گرديده است مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين نرم افزار پرسشنامه هاي مربوط به ارزشيابي اساتيد، برنامه هاي آموزش مداوم (کنگره، سمينار، کنفرانسهاي علمي و مدون)، سخنراني و کارگاه به عنوان اطلاعات ورودي به نرم افزار معرفي گرديده و نرم افزار به عنوان خروجي گزارشات مربوط به پرسشنامه هاي فوق را به صورت جزئي و کلي دسته بندي مي نمايد.  

اطلاعات نرم افزار

الف) اطلاعات پايه طلاعات پايه سيستم شامل موارد زير مي باشد:
 1)معرفي دانشکده
 2) معرفي گروه هاي دانشکده
 3) معرفي مقطع تحصيلي
 4) معرفي رشته هاي تحصيلي
 5)معرفي دروس
 6) معرفي اساتيد
 7) معر في سؤالات ارزشيابي
 8) معر في کيفيت سؤالات
 9)معرفي ارزشيابي کنندگان
 10) معرفي رتبه
 11) معرفي موضوع سخنراني
 
 برنامه هاي آموزش مداوم:

 اين برنامه شامل کنگره، سمينار، کنفرانسهاي علمي و مدون مي باشند که پرسشنامه هاي مربوطه در اين قسمت وارد مي شود.
 1. معرفي برنامه: در اين فرم برنامه، عنوان برنامه، تاريخ برگزاري برنامه و سازمان برگزار کننده را معرفي مي نمائيم.
 2. معرفي سؤالات برنامه: در اين فرم پس از شناسايي دوره مد نظر به معرفي سؤالات اين دوره مي پردازيم.
 3. پرسشنامه برنامه: شامل کد برنامة مد نظر بوده و با ثبت آن به ورود امتيازات داده شده به اين برنامه مي پردازيم.

برای اطلاعات بیشتر فایل را دانلود کنید.


تاریخ بروز رسانی:   20 شهريور 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >