ارزيابي دروني و بيروني

1391/2/23 0:0

 

واحد ارزيابي دروني

هدف اصلي ارزيابي دروني فراهم آوردن اطلاعات مناسب، مرتبط و به روز درباره واحد آموزشي به منظور قضاوت درباره كيفيت و استفاده از فرصت هاي موجود براي اصلاح نقطه ضعف ها و بهبود كيفيت از طريق ايجاد دلبستگي و مشاركت مستقيم اعضاي هيئت علمي است. اهميت ارزيابي مستمر در بهبود كيفيت از آن جهت است كه اين نوع ارزيابي كمك مي كند تا با تصوير كردن وضعيت موجود (آنچه هست) و مطلوب (آنچه بايد باشد) يك گروه آموزشي، هدف آن آشكار شود و بر اساس اين هدف ها، براي زير نظام هاي آموزشي، پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي هدف گذاري شود و برنامه هاي آموزشي مطلوب تدوين شود.در این راستا در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر٬ارزیابی درونی گروههای مختلف آموزشی بصورت مرتب و دوره ای از سال 1378در حال انجام می باشد.


تاریخ بروز رسانی:   14 مهر 1392

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ
< >