اهداف و شرح وظایف ارزشيابي

1391/2/23 0:0

اعضای هیات علمی و مدرسین به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام آموزشی دانشگاه ها محسوب می شوند که نقشی مهم و موثر در تعالی و توسعه پایدار جامعه و کشور و تربیت نیروی انسانی کارا و توانمند و موثررا بعهده دارند. برای دستیابی به این جایگاه و تعالی و پویایی وموفقیت دانشگاهها، توانمندیهای اساتید و بهبود و ارتقاء مستمر عملکرد آنان ، یک بخش مهم و ضروری می باشد. ارتقاء سطح كيفيت آموزش و تربيت نيروي متخصص در راستاي نيازهای جامعه یکی از اجزا مورد تاکید برنامه های راهبردی دانشگاه  علوم پزشکی بوشهر می باشد. لذا حفظ و ارتقاي كيفيت آموزش از وظايف اصلي اعضای هیات علمی و  نظام آموزشی محسوب می شود. در این میان بمنظورحفظ و ارتقاء کیفیت آموزش، برخورداري دانشگاه از نظام منسجم و جامع ارزشيابي اساتید و مدرسین بطور مستمر با استفاده از روشهای ارزیابی مختلف دارای پایایی و روایی لازم، یک بخش لازم و ضروری می باشد. که با دو هدف مهم ارتقاء و بهبود عملکرد اعضای هیات علمی و  کمک به تصمیم گیریهای مدیریتی به منظور تامین پاسخگویی اجتماعی نظام آموزشی دانشگاه انجام می شود. این مهم توسط واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه انجام می شود.

روند اجرای ارزشیابی آموزشی اعضاء هیئت علمی و مدرسین در دانشگاه به شکل نظرخواهی از فراگیران، همکاران، مسئولین آموزشی دانشکده و معاونت آموزشی و خود ارزیابی  می باشد که فرمهای مربوط به هر کدام توسط کمیته ارزشیابی اساتید مرکز از نظر اعتبار و روایی تهیه و مورد تصویب قرار گرفته است.فرمهای جمع آوری شده در هر ترم تحصیلی توسط نرم افزار تهیه شده توسط کارشناسان مرکز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج بدست آمده به اعضای هیات علمی و مدرسین بازخورد داده می شود.

اهداف واحد:

 • جلب مشارکت دانشجویان در جنبه های مختلف ارزشیابی استاد
 • جلب مشارکت اساتید در طراحی و بهبود فرایندها
 • ارتقاء مستمر اجزاء سیستم ارزشیابی استاد در سطح دانشگاه    
 • نظارت بر انجام بهینه ارزشیابی اساتید در دانشکده هاو بیمارستان های آموزشی
 • بازنگری و بهبود مداوم روشها وابزارهای ارزشیابی استاد
 • تقویت نقش ارزشیابی استاد در بهبود عملکرد آموزشی از طریق ارائه بازخورد مؤثر
 • پاسخگویی مناسب به ذینفعان ارزشیابی استاد در سطح دانشگاه

 شرح وظایف کمیته :

 • برگزاری جلسات کمیته با هدف بازنگری فرآیند های اجرای ارزشیابی و اصلاح روش های ارزشیابی اساتید
 • بررسی و ارزیابی  بازخوردهای گروه های آموزشی در زمینه ارزشیابی اساتید
 • بررسی اعتراضات اساتید به نتایج ارزشیابی و ارائه بازخورد متناسب
 • تصمیم گیری در خصوص مشکلات گزارش شده سیستم ارزشیابی و ارتقاء آن
 • نظارت بر کلیه فرآیند های ارزشیابی برنامه ها، ارزشیابی اساتید ، ارزشیابی دانشجو
 • بازنگری و تغییرات فرم ها متناسب با قوانین و آئین نامه های ارزشیابی
 • طرح مشکلات اساتید و دانشکده ها و ارائه راهکارهایی پیرامون مشکلات موجود در ارزشیابی به مدیر مرکز
 • بررسی گزارشات اولیه ارزشیابی اساتید
 • تهیه و ارسال صورتجلسات و مصوبات شورای ارزشیابی دانشگاه به گروه های آموزشی و مسئولین ذی ربط
 • برنامه ریزی جهت  توسعه و ترویج روش های نوین سنجش و ارزشیابی دانشجو با اولویت حوزه های دروس بالینی و عملکردی
 • هدایت و مکانیزه کردن فرایند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با آزمون ها جهت بررسی روایی ، پایایی و سختی سنجی آنها
 • تهیه و جمع آوری ابزارهای بررسی کیفیت آزمون ها
 • مشارکت و ارایه خدمات مشاوره ای به گروه ها با هدف توسعه و تدوین  logbook بمنظور ارزشیابی عملکرد و فرایند الکترونیکی شدن آن
 • تهیه و تدوین ابزارهای ارزشیابی برنامه های آموزشی
 • برنامه ریزی و اجرای فرایند ارزیابی درونی گروههای آموزشی
 • همکاری با گروهها در تجزیه و تحلیل گزارشات و تعیین نقاط ضعف و قوت گروهها
 • برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی جهت اجرای بازدیدهای ارزیابی بیرونی
 • ارزیابی برنامه های منتخب با بهره گیری از روش هایی متناسب

کلمات کلیدی:
اهداف     رسالت     ارزشيابي    

تاریخ بروز رسانی:   22 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >