برنامه استراتژیک

1391/2/23 0:0

 

یکی از مسائل مهم دنیای امروز تصمیم گیری در ارتباط با استفاده بهینه از منابع و برنامه ریزی برای برخورد منطقی با شرایط محیطی و دادن پاسخ کارآمد و موثر به نیازها و یا تغییر محیط می باشد.
در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بوشهر نیز رسیدن به استراتژی و برنامه های از پیش تعیین شده از آرمانهای مدیران و کلیه پرسنل آن می باشد و همچنین تعیین واجرایی کردن استراتژیها علاوه براینکه رضایت مندی واحد مورد نظر را به دنبال دارد بلکه باعث می گردد تا واحدهای مرتبط با این واحد نیز بتوانند اهداف خود را شفاف تر دنبال کنند. لذا در همین راستا این مرکز نسبت به تدوین برنامه ریزی استراتژیک جهت سه سال آینده خوداقدام نمود و در سال 1385 نیز برنامه مذکور را مورد ارزیابی و پایش و بازنگری کلی قرار داد.  

 

برنامه استراتژيك1382

برنامه استراتژيك1385   

برنامه استراتژيك1389 

 برنامه استراتزيك 1391  

 برنامه استراتزيك 1393  

برنامه استراتژیک 1395

برنامه استراتژیک 1399


تاریخ بروز رسانی:   7 بهمن 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >