تاریخچه

1391/2/16 0:0

  تاریخچه  مرکز : 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1371 تأسیس یافته که به همین جهت از اولین مراکز توسعه در سطح کشور و بویژه در دانشگاههای درجه دو و سه بوده است. این مرکز از لحاظ ساختاری زیر مجمو عه ای از معاونت آموزشی است. لکن به سبب مجموعه فعالیتها در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی و ارزیابی ساختارها، فعالیتها، فرآیندها و نیز رابطه آموزشی معاونت ها با یکدیگر اهمیت فرا معاونتی داشته است. تبدیل دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه و دریافت مجوز تأسیس دانشکده پزشکی، پرستاری مامایی، آموزشکده بهداشت و پیراپزشکی و استقلال دانشکده ها بویژه دانشکده پزشکی و تشکیل گروههای آموزشی بالینی فرصت مناسبی را جهت انجام فعالیتهای وسیع تر این مرکز فراهم نمود. اهم این فعالیتها عبارتند از: اصلاح روندهای ارزشیابی آموزشی، همکاری گسترده با دانشگاههای مادر و ادارات مسئول در وزارت متبوع، تشکیل دفتر آموزش مداوم و برگزاری برنامه های متنوع در تمام گروههای آموزشی، نهادینه سازی تدوین طرح درس، جذب بودجه های آموزشی، ارزیابی درونی، ارزیابی روند آموزش بالینی و تدوین برنامه های آموزشی گروههای بالینی، تشکیل دفتر استعدادهای درخشان و کمیته دانشجویی EDC و سایر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی. لذا این مرکز از مدیریت های بسیار فعال و تاثیر گذار در جهت ارتقاء کمی و کیفی روند آموزش در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد.

آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)

 شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC)  بوشهر

 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) بوشهر بعنوان یکی از مدیریت های معاونت آموزشی نقش مغزمتفکر دانشگاه و مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی بوشهر بعهده دارند .

 وظایف و فعالیت های اصلی مراکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه بشرح زیر است:

1.هدایت ، هماهنگی ،ا جراء ونظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختیارات دانشگاه ، مطابق با ضوابط شورایعالی برنامه ریزی

2.سازماندهی ، برنامه ریزی ، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

3.هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه.

4.سازماندهی ، اجراء ونظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی-یادگیری.

5.هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقای کیفی آزمونها

6.هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز مهارت های بالینی دانشگاه

7.سازماندهی ونظارت بر فرایندهای شناسایی ، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان

8.هدایت ، تصویب ، تامین بودجه و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش

9.هدایت و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

10.هدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آئیننامه مربوطه

11.نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه

12.ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط

13.ارائه مشاوره در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

14.شرکت در جلسات ، شوراها و کمیته ها بر اساس ضوابط و مقررات

 

شرح وظایف واحدهای مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی بوشهر


  واحد رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
  واحد ارزشیابی اساتید
  واحد برنامه ریزی درسی
  واحد پژوهش در آموزش
 
واحد دانش پژوهی


 

 
 
  
   


تاریخ بروز رسانی:   19 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >