پریسا بهرام پور


 

 

پریسا بهرام پور

سمت : کارشناس مسئول

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی

پست الكترونيكي: gh.bahrampoor@bpums.ac.ir

شماره تماس: 07733331933

 

شرح وظایف:

  • مشارکت در طراحی  و تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی واحد  برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه
  • مشارکت در فعالیت های مرتبط با تصمیم گیری و پایش امور مربوط به تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
  • همکاری با کمیته های کوریکولوم و برنامه ریزی درسی در EDO  ها در زمینه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
  • برنامه ریزی و زمان بندی برگزاری جلسات کمیته
  • همکاری با دفاتر توسعه در زمینه تطابق اهداف و محتوای آموزشی با نیازهای آموزشی
  • همکاری در پیگیری امور مربوط به تدوین و بازنگری برنامه های درسی تا حصول نتایج
  • مشارکت و همکاری در پیشنهاد و تدوین دوره و برنامه های آموزشی در زمینه برنامه ریزی آموزشی
  • مشارکت و همکاری در تدوین متون علمی مناسب جهت آموزش افراد در زمینه برنامه ریزی آموزشی
  • تهیه گزارش فعالیت هاو صورتجلسات کمیته 
  • سایر امور محوله


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >