برگزاری کارگاه مجازی "چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم"

26 خرداد 1399
کارگاه مجازی فرایند آموزشی

برگزاری نخستین کارگاه مجازی "چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم" روز یکشنبه و دوشنبه  مورخ 99/3/25,26 ساعت 11 الی  13:30 درمرکز با سخنرانی جناب آقای دکتر یزدانخواه فرد و جناب آقای دکتر میرزایی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید. ایشان مباحثی را در خصوص افتراق دانش پژوهی آموزشی و پژوهش آموزش،گامهای نوشتن یک دانش پژوهی آموزشی و نیز در خصوص جشنواره شهید مطهری و حیطه های آن مطرح نمودند.

مطالب کارگاه:

Scholarship of teaching-Dr. Mohammareza Yazdankhahfard

مقاله- بسط ﻣﻔﻬﻮم داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ داﻧﺶ- دانش پژوهی آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ایران

Article-Scholarship in Teaching

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.