فهرست آلبوم تصاویر
مطهری1403
کارگاه آیین نامه 1402
مهارت ارتباطی
کارگاه بازنگری
کارگاه دانش پژوهی 1402
المپیاد تیر1402
بیست و چهارمین همایش
پانزدهمین المپیاد
جشنواره درون دانشگاهی مطهری
جشنواره درون دانشگاهی مطهری
جشنواره درون دانشگاهی مطهری
مرجعیت علمی
کمیسیون ویژه استعداد درخشان
نشست صمیمانه
المپیاد 13
کارگاه مطالعات کیفی
المپیاد 98
کارگاه آشنایی با محیط Adobe Connect
تجلیل از المپیاد
کارگاه ارزشیابی بالینی2
اخلاق حرفه ای
دانش پژوهی مجازی
کارگاه ارزشیابی بالینی
بیستمین همایش پزشکی
بیستمین همایش پزشکی
کارگاه فلوشیپ
تقدیر از دانشجو استعداد درخشان
کارگاه کامتزیا
اجرا، نمره گذاری و تحلیل آزمون
کارگاه آشنایی با طرح تحول
کارگاه فلسفه علم و استدلال بالینی
کارگاه طرح درس2
کارگاه آشنایی اعضای هیئت علمی با آیین نامه ارتقاء مرتبه و قوانین آموزشی
کمیته دانش پژوهی
نشست حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم
صلاحیت بالینی
کارگاه آموزش پزشکی
اخلاق حرفه ای
کارگاه آموزش مجازی
دیدار دانشجویان المپیاد با ریاست دانشگاه
کارگاه آموزشی آشنايي با مقررات و شرح وظایف اعضای هیئت علمی
هفدهمین همایش آموزش علوم پزشکی
کارگاه آموزشی مشاوره دانشجویی
شانزدهمین همایش آموزش پزشکی
کارگاه چگونه یک تدریس اثربخشی داشته باشیم
کارگاه طرح درس
کارگاه استاد مشاور
< >