کارگاه آموزشی آشنايي با مقررات و شرح وظایف اعضای هیئت علمی
 
زیر گروه های کارگاه آموزشی آشنايي با مقررات و شرح وظایف اعضای هیئت علمی
کارگاه آشنایی اعضای هیئت علمی با آیین نامه ارتقاء مرتبه و قوانین آموزشی
 
نتايج صفحه1

1

2

3

4

5

6

7
صفحه بعدي  صفحه قبلي 
< >