ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ايمني شناسي نظري

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2/5
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس عملی دكتر شكراله فرخي 58/00 kB دانلود
2 طرح درس نظری دكتر شكراله فرخي 77/00 kB دانلود
3 ویژگی های پاسخ های ایمنی و مروری بر آن ها دكتر شكراله فرخي 4/29 MB دانلود
4 برنامه تئوری ایمنی دندانپزشکی دكتر شكراله فرخي 77/50 kB دانلود
5 برنامه عملی دكتر شكراله فرخي 50/00 kB دانلود
6 سلول ها و بافت های سیستم ایمنی دکتر فرزانه قادری 4/84 MB دانلود
7 گردش و مهاجرت لکوسیت به داخل بافت ها دکتر فرزانه قادری 1/55 MB دانلود
8 ایمنی ذاتی دكتر شكراله فرخي 7/11 MB دانلود
9 آنتی بادی ها و آنتی ژن ها دکتر فرزانه قادری 10/34 MB دانلود
10 مجموعه سازگاری بافتی اصلی و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های T دکتر فرزانه قادری 5/08 MB دانلود
11 گیرنده های ایمنی و انتقال پیام دكتر شكراله فرخي 8/34 MB دانلود
12 تکامل لنفوسیت ها و بازآرایی ژن های گیرنده آنتی ژن دكتر شكراله فرخي 3/20 MB دانلود
13 تکامل لنفوسیت ها و بازآرایی ژن های گیرنده آنتی ژن دکتر فرزانه قادری 3/20 MB
14 فعال شدن لنفوسیت های T دکتر فرزانه قادری 3/55 MB دانلود
15 تمایز و عملکردهای سلول های T اجرایی CD4+ و CD8+ دكتر شكراله فرخي 2/52 MB دانلود
16 فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی دکتر فرزانه قادری 2/70 MB دانلود
17 مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال دكتر شكراله فرخي 4/89 MB دانلود
18 ایمنی تخصص یافته در سدهای اپی تلیومی و بافت های ایمنی گریز دكتر شكراله فرخي 4/95 MB دانلود
19 تحمل ایمنی و خود ایمنی دکتر فرزانه قادری 4/87 MB دانلود
20 ایمنی در برابر میکروب دکتر فرزانه قادری 1/63 MB دانلود
21 ایمونولوژی پیوند دکتر فرزانه قادری 1/49 MB دانلود
22 ایمنی در برابر تومورها دکتر فرزانه قادری 3/47 MB دانلود
23 اختلالات ازیاد حساسیت دكتر شكراله فرخي 11/26 MB دانلود
24 آلرژی دكتر شكراله فرخي 10/43 MB دانلود
25 نقایص ایمنی مادرزادی دكتر شكراله فرخي 5/28 MB دانلود
26 نقص ایمنی اکتسابی دكتر شكراله فرخي 2/80 MB دانلود
1
      
< >