خدمات مشاوره ای آموزش پزشکی

1398/2/25 0:0

واحد مشاوره آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی خدمات مشاوره ای را در زمینه های زیر توسط اساتید مشاور ارائه می نماید.

 

اساتید مشاور

خانم دکتر فرحناز کمالی (دکترای آموزش پزشکی)....................................روزهای شنبه  ساعت 10 الی 12

آقای محمدرضا یزدانخواه فرد (دکترای آموزش پزشکی)...............................روزهای یکشنبه ساعت 10 الی 14

آقای دکتر کامران میرزایی (مدیر مرکز EDC)............................................روزهای سه شنبه ساعت 10 الی 14

آقای پرویز عضدی (کارشناس ارشد آموزش پزشکی)................................ روزهای دوشنبه ساعت 10 الی 12

 

مشاوره های آموزشی

نام مشاور

خدمات مشاوره ای

مکان

آقای محمدرضا یزدانخواه فرد

تدوین بازنگری کوریکولوم های آموزشی

روشهای نوین تدریس

تدوین طرح دوره و طرح درس

طراحی و تدوین فرایندهای دانش پژوهی

طراحی و تدوین طرح های پژوهش در آموزش

طراحی و تدوین روشهای ارزشیابی آموزشی

EDC

خانم دکتر فرحناز کمالی

طراحی و تدوین نیازسنجی های آموزشی

طراحی و تدوین طرح های پژوهش در آموزش

تدوین طرح دوره و طرح درس

روشهای ارزشیابی

EDC

آقای دکتر کامران میرزایی

تدوین بازنگری کوریکولوم های آموزشی

روشهای نوین تدریس

تدوین طرح دوره و طرح درس

طراحی و تدوین فرایندهای دانش پژوهی

طراحی و تدوین طرح های پژوهش در آموزش

طراحی و تدوین روشهای ارزشیابی آموزشی

EDC

 

 

مشاوره آموزش مجاری

 

نام مشاور

خدمات مشاوره ای

مکان

آقای پرویز عضدی

طراحی محتواهای آموزشی حضوری و غیر حضوری

آشنایی و به کارگیری نرم افزارهای آموزشی مجازی

EDC

 

 


تاریخ بروز رسانی:   25 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >