برنامه جامع عدالت،تعالی و بهره وری در آموزش
1

27 دی 1401
توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای یادگیری

 

27 دی 1401
اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

 

27 دی 1401
پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی

 

27 دی 1401
مرجعیت علمی و آینده نگاری

 

27 دی 1401
نظام اعتباربخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

 

27 دی 1401
بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

 

27 دی 1401
کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان در آموزش علوم پزشکی

 

27 دی 1401
مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

 

27 دی 1401
اقتصاد آموزش

 

27 دی 1401
همگرایی در تعالی علوم و فناوری های پیشرفته

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >