فرایند های مرکز
1 2

24 شهريور 1400
فرآیند ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان بالینی الکترونیکی

 

24 شهريور 1400
فرآیند ارزشیابی اساتید سخنران در کارگاه های مربوط به دانشجویان

 

24 شهريور 1400
فرآیند ارزشیابی همکار از همکار، مافوق از همکار و خودارزیابی الکترونیکی

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند ارائه و ارزشیابی طرح های دانش پژوهی

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند تصویب نهایی فرایند آموزشی (2)

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند نیاز سنجی توانمند سازی اعضاء هیئت علمی

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند طرح درس

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند تدوین گاهنامه ایده

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند المپیاد دانشجویی

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >