فرایند های مرکز
1 2

27 ارديبهشت 1395
فرآیند ارائه و ارزشیابی طرح های دانش پژوهی

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند تصویب نهایی فرایند آموزشی (2)

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند نیاز سنجی توانمند سازی اعضاء هیئت علمی

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند طرح درس

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند تدوین گاهنامه ایده

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان بالینی

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند ارزشیابی اساتید توسط رئیس و معاون آموزشی دانشکده، همکاران گروه، مدیرگروه

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند ارزشیابی اساتید سخنران در کارگاه های مربوط به اعضای هیئت علمی و دانشجویان

 

27 ارديبهشت 1395
فرآیند المپیاد دانشجویی

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >