اهداف و رسالت پزشکی پاسخگو

1399/12/23 0:0

اهداف و رسالت پاسخگو

يکي از رويکردهاي فلسفي آموزش عالي، ديدگاه پاسخگويي و تعهد اجتماعي است که تمرکز آن بيشتر برمسئوليت پذيري دانشگاه ها در خدمت به جامعه میباشد. در اين رويکرد دانشگاه ها به عنوان يک نهاد اجتماعي باديدگاه پاسخگويي به نيازها و انتظارات جامعه جزء جدانشدني از فلسفه وجودي آموزش عالي هستند.

اين ديدگاه برخاسته از نيازهاي اجتماعي و توان و استعداد مراکز آموزش عالي در فرايند مساعدت در حل معضلات و مسائل اجتماعي است. مفهوم تعهد، به معني پاسخگوئي در قبال انواع کارکردهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي است که دانشگاه ها عهده دارآنها هستند.یکی از اين جنبه ها رامي توان پاسخگويي به جامعه در برنامه هاي آموزشي (آموزش در شرايط واقعي جامعه، آموزش در محيط طبابت آينده) دانست.وجود واحد آموزش پاسخگو در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گامی راهبردی در این راستا است.

 

رسالت

 ما برآنيم تا با اجراي اين برنامه، نظام آموزش پزشكي دانشگاه را در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه، و در راستاي تحقق برنامه توسعه چهارم كشور در حوزه سلامت، ارتقا دهيم به گونه‌اي كه در انتهاي برنامه به يك ساختار مناسب و پويا در آموزش پزشكي دانشكاه علوم پزشكي دست يابيم.

 

اهداف

واحد آموزش پزشکی جامعه نگر مأموریت دارد که برنامه های آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان پزشکی را به گونه ای طراحی نماید تا دانشجو با دید جامعه نگری و پیشگیرانه مسائل تأمین و حفظ و ارتقاء سلامت افراد را در جامعه شهری و روستایی ایفا نماید.

هدف کلی برآورده شدن نیازهای جامعه توسط پزشکان عمومی میباشد. کارورز با استفاده از دانش آموخته شده قبلی و با نگرش جامعه نگر عملاً در تصمیم گیریهای بهداشتی و درمانی و تشخیص مراجعه کنندگان به واحدهای سرپایی و جمعیت تحت پوشش شرکت می نماید.

   

اهداف اختصاصی

  • آموزش و تربیت دانشجویان پزشکی دکترای عمومی در رابطه با مسائل بهداشتی افراد
  • آشنا ساختن دانشجویان پزشکی با بیماریهای شایع در جامعه
  • پرورش پزشکانی که احاطه کامل بر به کار بردن اصول پیشگیری، غربالگری، تشخیص، درمان و بازتوانی بیماران دچار بیماریهای شایع در جامعه را داشته باشند.
  • شناساندن مراکز بهداشتی درمانی –خانه بهداشت –پایگاههای بهداشتی به دانشجویان پزشکی
  • تشویق پزشکان آینده به مطالعه بیشتر و تحقیق در زمینه مشکلات بهداشتی منطقه
  • تأکید بر پیشگیری و آموزش رعایت نکات بهداشتی به جامعه توسط پزشکان عمومی

ایجاد مهارتهای لازم و تفکر پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر در رشته های اطفال –زنان –داخلی برای دانشجویان

کلمات کلیدی:
اهداف     رسالت     پاسخگو    

تاریخ بروز رسانی:   22 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >