اهداف و شرح وظایف دانش پژوهی

1399/12/19 0:0

دارابودن یک نظام آموزشی و پژوهشی پویا و بالنده مستلزم حفظ جایگاه موسسات آموزش عالی در جهت انجام هر سه حیطه فعالیت آنها شامل آموزش، پژوهش و ارائه خدمت است. از آنجا که فعالیت های آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده ای از عملکرد اعضای هیات علمی را تشکیل می دهد ضروری است تلاش و کوشش های صورت گرفته در این عرصه نیز به نحو مناسب ارزیابی و ارزش گذاری شود.

فعالیت های نوآورانه (دانش پژوهي) انجام فعاليتي بديع در جهت حل مسأله، گسترش مرزهاي دانش و ورود به عرصه هاي جديد است.

مفهوم دانش پژوهی در شکل جدید آن از اواخر دهه ۹۰ ارائه گردید. تا پیش از آن فرآیند دانش پژوهی تنها به مفهوم کشف دانش جدید و پژوهش شناخته می شد. لیکن در مفهوم نوین  ارائه شده توسط بویر، پژوهش، تنها یکی از مصادیق دانش پژوهی مطرح می گردد و دانش پژوهی می تواند در هر یک از عرصه های کاربرد دانش، ادغام، و آموزش نیز صورت گیرد. الگوی مفهومی جدید دانش پژوهی امکان اینکه به فعالیت های آموزشی و تلاش هایی که در جهت به کار بستن دانش برای حل مشکلات و معضلات آموزشی و رفع نیازهای موجود صورت می پذیرد، را فراهم می سازد جايگاه و اهميت اين نوع فعاليتها در نظام آموزشي و پژوهشي دانشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و حمايت از اين نوع فعاليتها از رسالتهاي اصلي هر نظام علمی و آکادمیک مي باشد. فعالیت های نوآورانه (دانش پژوهی) در واقع به مجموعه ای از فعالیت های اطلاق می شود که دارای اهداف مشخص، آماده سازی کافی، استفاده از روش مندی مناسب، ارائه نتایج مهم و قابل توجه، ارائه و معرفی مناسب برنامه و برخورد نقادانه با آن (معیارهای گلاسیک) باشد. حوزه کاربرد و میزان نوآوری فعالیت ها ممکن است در سطوح مختلف از گروه آموزشی، دانشگاه، کشوری (ملی) و یا بین المللی مطرح گردد. واحد دانش پژوهی آموزشی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در زمینه بررسي و كارشناسي فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی اعضای هیأت علمی، ، ارائه پیشنهاد در خصوص راهكارهاي گسترش و ارتقاي دانش پژوهي آموزشي در دانشگاه،اطلاع رساني و آموزش در زمينه دانش پژوهي در سطح دانشگاه و  مديريت فعاليتهاي نوآورانه انجام وظیفه می نماید.

 شرح وظایف کمیته دانش پژوهی دانشگاه:

وظایف این کمیته با در نظر گرفتن موارد مطرح شده در آئین نامه وزارتی « ارزیابی فعالیت های نوآوری در آموزش علوم پزشکی» و در جهت دستیابی به ساختاری مدون برای ارزیابی فعالیت های نوآورانه آموزشی و جهت دهی به سمت اولویت های آموزشی دانشگاه می باشد. و بدین ترتیب این کمیته در حیطه های ذیل فعالیت می کند.

- ارزیابی، تائید، اصلاح و یا رد فعالیت های دانش پژوهی

- تعیین امتیاز فعالیت های دانش پژوهی در سطوح گروه تا دانشگاهی

- انتخاب فرآیند های دانش پژوهی برتر دانشگاهی در هر حیطه و معرفی آنها جهت شرکت در چشنواره دانش پژوهی شهید مطهری

- بررسی مجدد موارد اعتراض فعالیت های نوآورانه آموزشی

- تصویب فرآیند ارزشیابی، اعلام نتیجه و رسیدگی به اعتراضات در زمینه دانش پژوهی

- تائید و ارسال گزارش اقدامات انجام شده در زمینه فعالیت های دانش پژوهی به کمیته کشوری

 


تاریخ بروز رسانی:   20 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >