جلسات کمیته ارزشیابی 1397

1397/10/17 0:0

1. جلسه ارزشیابی اساتید مورخ 97/3/8

موضوع: بررسی فرایند ارزشیابی و فرم پیشنهادی خودارزیابی اعضای هیئت علمی بالینی

2. جلسه ارزشیابی اساتید مورخ 97/7/16 

موضوع: بررسی ارزشیابی اساتید بالینی

3.جلسه ارزشیابی اساتید با دانشکده پرستاری مورخ 97/9/21

موضوع: بررسی فرایند ارزشیابی اساتید

4. جلسه ارزشیابی اساتید با دانشکده پزشکی مورخ 97/9/25

موضوع: بررسی فرایند ارزشیابی اساتید

 

5. جلسه ارزشیابی اساتید با دانشکده پیراپزشکی مورخ 97/10/10

6. جلسه ارزشیابی اساتید با دانشکده بهداشت 97/10/11

7. جلسه ارزشیابی اساتید با دانشکده دندانپزشکی 97/10/16

کلمات کلیدی:
واحد     کمیته     ارزشیابی     اساتید    

تاریخ بروز رسانی:   17 دی 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >