فرم ارزشيابي اساتيد

1393/3/17 0:0

 

  فرم ارزشيابي رياست دانشكده از اعضاي محترم هيئت علمي 

 فرم ارزشيابي مدير گروه از اعضاي محترم هيئت علمي

 فرم ارزشيابي همكاران از عضو هيئت علمي

 فرم ارزشيابي عضو هيات علمي باليني توسط فراگير

فرم نظر خواهي از نحوه تدريس نظري استاد (باليني و علوم پايه)


تاریخ بروز رسانی:   23 مهر 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >