دانشگاه های علوم پزشکی کشور

1392/7/13 0:0

دانشگاههـاي علوم پزشكي جمهوری اسلامی ايـران
نام دانشگاه
آدرس سايت
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران
دانشگاه علوم پزشكي اراك
دانشگاه علوم پزشكي ارتش
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
دانشگاه علوم پزشكي اهواز
دانشگاه علوم پزشكي ايلام
دانشگاه علوم پزشكي بابل 
دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...
دانشگاه علوم پزشكي بهزيستي و توانبخشي
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
دانشگاه علوم پزشكي تهران 
دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 
دانشگاه علوم پزشكي زابل 
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
دانشگاه علوم پزشكي شاهد 
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
دانشگاه علوم پزشكي فسا
دانشگاه علوم پزشكي قزوين 
دانشگاه علوم پزشكي قم 
دانشگاه علوم پزشكي كاشان
دانشگاه علوم پزشكي كرج
دانشگاه علوم پزشكي كردستان
دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
دانشگاه علوم پزشكي گلستان
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گيلان
دانشگاه علوم پزشكي لرستان
دانشگاه علوم پزشكي مازندران
دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دانشگاه علوم پزشكي نيشابور
دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
دانشگاه علوم پزشكي همدان
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
دانشگاه علوم پزشكي يزد
 


تاریخ بروز رسانی:   13 مهر 1392

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >