آیین نامه ها و بخشنامه ها

1392/7/13 0:0

 شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش و دفاتر توسعه آموزش دانشگاهها و دانشکدههاي علوم پزشکی کشور شهریورماه 1401

ابلاغ برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزشی علوم پزشکی مصوب 1400/12/15

معیارهای کیفیت دوره الزامی توانمندسازی آموزشیاعضای هیأت علمی جدیدالورود

کلیات شیوه نامه برگزاری آزمونهای برخط در دانشگاه/ دانشکدههای علومپزشکی کشور 99

استانداردهاي اعتباربخشي مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي 99

آیین نامه اعتبار بخشی سال 98

آيين نامه دوره پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي (MPH) ويژه توانمندسازي پزشکان خانواده

آیين نامه تشكيل كميته هاي مشورتي دانشجويي در مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

شرح وظايف عضو هيات علمیEDC

استاندارد جهانی WFME

 

کلمات کلیدی:
آیین.نامه     بخش.نامه     آموزش     پزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   23 شهريور 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >