آیین نامه ها و بخشنامه ها

1392/7/13 0:0

معیارهای کیفیت دوره الزامی توانمندسازی آموزشیاعضای هیأت علمی جدیدالورود

کلیات شیوه نامه برگزاری آزمونهای برخط در دانشگاه/ دانشکدههای علومپزشکی کشور 99

استانداردهاي اعتباربخشي مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي 99

آیین نامه اعتبار بخشی سال 98

آيين نامه دوره پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي (MPH) ويژه توانمندسازي پزشکان خانواده

آیين نامه تشكيل كميته هاي مشورتي دانشجويي در مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

شرح وظايف عضو هيات علمیEDC

استاندارد جهانی WFME

 


تاریخ بروز رسانی:   23 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >