كميته آموزش

1392/1/17 0:0

كميته آموزش

وظايف:  

1- مشاركت در نيازسنجي هاي آموزشي
2- مشاركت در فعاليتهاي ارزشيابي برنامه آموزشي ارائه شده
3- مشاركت در طراحي و اجراي كارگاههاي آموزشي جهت گروه هاي دانشجويي
4- هماهنگي و همكاري با مدرسين جهت اجراي بهينه كارگاههاي آموزشي براي گروه هاي هدف
5- همكاري در تهيه بسته هاي آموزشي
6- همكاري در طراحي و اجراي آموزش مجازي E-Learning

 
 
 

کلمات کلیدی:
آموزش     کمیته     مجازی     دانشجو    

تاریخ بروز رسانی:   19 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >