طراحي و نيازسنجي

1392/1/17 0:0

کمیته طراحی و نیازسنجی


وظایف:  

1- مشارکت در ارزشیابی برنامه های آموزشی ارائه شده
2- مشارکت در شناسائی زمینه ها و موضوعات مناسب آموزشی و پژوهشی
3- شناسایی و استعدادیابی دانشجویان توانمند و مستعد
4- مشارکت در نیازسنجی های آموزشی و پژوهشی
5- مشارکت در طراحی و برنامه ریزی کارگاهها و برنامه های آموزشی
6- شرت در برنامه های مختلف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 
 
 

کلمات کلیدی:
طراحی     نیازسنجی     کمیته     دانشجو    

تاریخ بروز رسانی:   19 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >