فرم ارزشیابی همکاران

1399/12/9 0:0

پرسشنامه خودارزیابی عملی - فیلد بهداشتی

پرسشنامه خودارزیابی بالینی( کارآموزی/ کارورزی)

پرسشنامه خودارزیابی بالینی (کارآموزی/ کارورزی)

پرسشنامه خود ارزیابی تئوری

پرسشنامه مدیرگروه از مدرس

پرسشنامه معاون دانشکده از مدیرگروه

پرسشنامه رئیس دانشکده از مدرسین

پرسشنامه همکار از همکار

پرسشنامه معاون دانشکده از رئیس دانشکده

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
فرم     ارزشیابی     همکاران    

تاریخ بروز رسانی:   9 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >