واحد برنامه ریزی آموزشی


شرح وظايف

- بازنگری برنامه های درسی رشته های دایر و هدایت برنامه های آموزشی از وضعیت سنتی به سمت برنامه های نوین
- مشاوره و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص طراحی برنامه های درسی مربوط به رشته ها در چهارچوب مصوب دبیرخانه شورای عالی برنامه ريزي علوم پزشکی
-  طراحی دوره ها و کارگاههای آموزشی
-  بررسي برنامه های درسی دانشگاه های دیگر و امكان اجراي آن در دانشگاه
-  بررسی برنامه آموزشی رشته های مختلف آموزشی علوم پزشکی در مقايسه با استانداردهاي ملي
- تغییر در نحوه طراحی برنامه ها به سمت ادغام
- تدوینlog book  جهت بخش های ماژور و مینور باليني
- بازنگری log book جهت بخش های ماژور و مینور باليني
- تدوین، پایش و بازنگری کوریکولوم
- نظارت بر تدوین طرح درس
- برگزاری جلسات منظم و ارزشیابی دروس آموزشی ارائه شده از سوی دانشکده ها
- تصویب برنامه های آموزشی ضروری جهت ارتقاء کیفیت آموزش در شورای برنامه ریزی درسی
- تصویب برنامه های آموزشی ضروری جهت ارتقاء کیفیت آموزش در شورای دانشگاه


چارت سازمانی واحد برنامه ریزی آموزشی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۳


برگشت>>

< >