همایش


شمارهعنوانتاریخ صدور
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات به بیست و یکمین همایش آموزش پزشکی 1398/9/18
جدول زمانی همایش amee 2019 1398/4/29
راه‌اندازی سایت بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1398/4/24
در خصوص زمان پذیرش خلاصه مقالات بیست و یکمین همایش آموزش پزشکی در سال 1399 1398/3/8
فرایند ثبت نام در بیستمین همایش آموزش پزشکی 1397/12/27
لینک نظرخواهی در مورد موضوعات پیشنهادی در مورد رویدادهای مختلف همایش بیستم 1397/9/12
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1397/7/22
نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1396/12/16
همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی 1395/7/24
هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و نهمین جشنواره شهید مطهری 1394/10/14
شانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری 1394/1/15
چهاردهمين همايش کشوري آموزش علوم پزشکي 1391/11/18
ششمين همايش کشوري يادگيري الکترونيکي در آموزش پزشکي 1391/3/22
 
< >